ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ฉ.2 สล.(บห.)1186/2564 ลว. 7 มิ.ย. 2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64067062653
รายละเอียด
จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลง 1 เฟส และ 3 เฟส ในพื้นที่รับผิดชอบ กฟอ.เสลภูมิ ประจำปี 2564
วันที่ประกาศผล
10 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญศุภรัฐ หม้อแปลงระบบ 1 เฟส 600 ต่อเครื่อง จำนวน 49 เครื่อง จำนวนเงินรวม 29,400
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญศุภรัฐ หม้อแปลงระบบ 3 เฟส 1,100 ต่อเครื่อง จำนวน 97 เครื่อง จำนวนเงินรวม 106,700
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญศุภรัฐ หม้อแปลงระบบ 1 เฟส 600 ต่อเครื่อง จำนวน 49 เครื่อง จำนวนเงินรวม 29,400
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญศุภรัฐ หม้อแปลงระบบ 3 เฟส 1,100 ต่อเครื่อง จำนวน 97 เครื่อง จำนวนเงินรวม 106,700
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
136,100.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา