ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ก.1 กฟจ.ปท.2 (ซจ) 044/2565
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65057071370
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างเหมาค่าแรง ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งาน บริษัท ลลิล พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด (ไลโอ บริสซ์ เฟส 4)
วันที่ประกาศผล
24 มิถุนายน 2565
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟิวส์ อิเล็คทริค
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟิวส์ อิเล็คทริค
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟิวส์ อิเล็คทริค
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
119,497.60 บาท
หมายเหตุ
5200099999
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-88184-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 859.5 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-88184-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 3.6 MB]