ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.1 กฟอ.พาน(บห)1143/2565
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65027409260
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน ชื่องาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน
เพิ่มวงจร 185 SAC โรงเรียนสิบสอง – โรงเรียนป่าแดงงาม (ช่วงที่ 3 F7) อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
วันที่ประกาศผล
29 มิถุนายน 2565
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
บริษัท รับเบอร์ วิลล่า จำกัด
ไทย เมเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท รับเบอร์ วิลล่า จำกัด/1966140
ไทย เมเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง/1772249.81
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ไทย เมเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง/1772249.81
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
1,772,249.81 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-73701-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 323.0 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-73701-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 228.7 kB]