ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ต.1กฟอ.หห.(บป.)696/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017361867
รายละเอียด
จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า ด้วยโปรแกรม Invoice Notification System (INSx) ในเขตพื้นที่ระบบจำหน่ายของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน ปี 2564
ระยะเวลาขายแบบ
21 มกราคม 2564 ถึง 28 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา
29 มกราคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
032512215
สอบถามทางอีเมล์
Fax
032512216
วงเงินงบประมาณ
1,917,724.62 บาท
ราคากลาง
1,917,724.62 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
500.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-22565-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 411.0 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-22565-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 144.5 kB]