ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ก.1 กฟส.อ.มห.001/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017220962
รายละเอียด
จ้างเหมาติดตั้ง-สับเปลี่ยนมิเตอร์ระบบ 1 เฟส และ 3 เฟส พื้นที่ กฟส.มวกเหล็ก
วันที่อนุมัติ
13 มกราคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
นายวัฒจักร โพธิศาล
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
นายวัฒจักร โพธิศาล ราคาที่เสนอ 259,188 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
นายวัฒจักร โพธิศาล
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
259,188.00 บาท
หมายเหตุ
เป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา