ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ น.1กกค.(ยธ.)(จปก.)(e-bid)03/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64067066334
รายละเอียด
AAJจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า รั้ว ป้ายชื่อ ถนนลาน คสล. รางระบายน้ำ บ่อสูบน้ำ และทางลาดคนพิการ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอปง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
9 มิถุนายน 2564 ถึง 14 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา
15 มิถุนายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
0-5324-1018 ต่อ 10170, 10171
สอบถามทางอีเมล์
borwornphop.nal@pea.co.th
Fax
0-5324-6810
วงเงินงบประมาณ
4,601,000.00 บาท
ราคากลาง
4,565,155.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
500.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-38534-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 110.9 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-38534-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 85.9 kB]