ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กฟภ.กคข.ป(ซื้อ)-005-2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63097030737
รายละเอียด
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1,619 ชุด ตามงบประมาณประจำปี 2564
ระยะเวลาขายแบบ
16 กันยายน 2563 ถึง 2 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา
5 ตุลาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
02-590-5785
สอบถามทางอีเมล์
Fax
02-590-5906
วงเงินงบประมาณ
54,720,840.04 บาท
ราคากลาง
54,722,200.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
2,736,043.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-9279-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 188.0 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-9279-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 102.5 kB]