ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ต.1พธร.(บห.)ซ.076/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64067172274
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 1 รายการ (งบผู้ใช้ไฟ)
วันที่ประกาศผล
10 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
1.บริษัทธนัตพร การค้า จำกัด
2.บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด
3.บริษัท โฟร์ พลัส อิเล็คทริคอล จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.บริษัทธนัตพร การค้า จำกัด ราคาที่เสนอ 530,720 บาท
2.บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด ราคาที่เสนอ 496,480 บาท
3.บริษัท โฟร์ พลัส อิเล็คทริคอล จำกัด ราคาที่เสนอ 599,200 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
496,480.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
ไฟล์สัญญา
PEA-38693-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 155.8 kB]