ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) เลขที่ จป.ฉ.1 กกค.(ยธ) 27/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63087273551
รายละเอียด
งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน แบบ Knockdown ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
ระยะเวลาขายแบบ
14 สิงหาคม 2563 ถึง 19 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา
20 สิงหาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
042931133
สอบถามทางอีเมล์
civil.pea.1@gmail.com
Fax
-
วงเงินงบประมาณ
1,958,421.00 บาท
ราคากลาง
1,964,500.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
498.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-6733-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 600.0 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-6733-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 338.0 kB]