ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ปก.ก.2กบญ.(จซ.)107D/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63127040333
รายละเอียด
จัดหาพัสดุหลัก-รอง งบผู้ใช้ไฟ กฟก.2 ประจำปี2563(เพิ่มเติม) รายการเสาตอม่อ คอร.ขนาด 0.30x0.30ม. ยาว4.50ม. จำนวน 500 ต้น
วันที่อนุมัติ
14 มกราคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
1. บริษัท ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ จำกัด
2. บริษัท สยามโพล์ แอนด์ ไพล์ จำกัด
3. บริษัท เดสพาซีโต บูล จำกัด
4. บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
7. บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด
8. จักราภัทรา
9. บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต (2) จำกัด
10. บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1. บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด เสนอราคา 864,693.00 บาท
2. บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 912,175.00 บาท
3. บริษัท สยามโพล์ แอนด์ ไพล์ จำกัด เสนอราคา 954,125.00 บาท
4. บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 1,071,605.00 บาท
5. บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด เสนอราคา 1,099,425.00 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
อนุมัติซื้อ จาก บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด จำนวน 1 รายการ วงเงินรวม 808,124.30 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 56,568.70 บาท วงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 864,693.00 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
864,693.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-18158-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 314.1 kB]