ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 63I111B112
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63097355854
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยพฤกษชาติ-รางโพงเข้ (63I111B112) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
16 กันยายน 2563 ถึง 23 กันยายน 2563
วันที่เสนอราคา
24 กันยายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
034-332807
สอบถามทางอีเมล์
Fax
034-333463
วงเงินงบประมาณ
506,687.13 บาท
ราคากลาง
506,687.13 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-11938-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 164.2 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-11938-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 66.7 kB]