ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ก.2สชข.(กป.)0799
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
รายงานขอจัดจ้างเปลี่ยนไฟท้าย รถยนต์ทะเบียน 82-2178 ฉช.
วันที่ประกาศผล
30 เมษายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
สุชาติ ไดนาโม เสนอ 1270 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
สุชาติ ไดนาโม
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
1,270.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา