ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ขายทอดตลาด เลขที่ น.3กรส.(ก)35478
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
การขายเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ระยะเวลาขายแบบ
2 กันยายน 2563 ถึง 8 กันยายน 2563
วันที่เสนอราคา
8 กันยายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
09:00 - 12:00
สอบถามทางโทรศัพท์
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง