ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.1ชร.(บห)(จจ)013/2565
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65067294638
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างเหมาสำรวจและนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อจัดทำฐานข้อมูลในระบบ TAMS ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เขตพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย
วันที่ประกาศผล
23 มิถุนายน 2565
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
หจก.เอ็มพี อิเล็กทริก แอนด์ ซิสเตม
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
หจก.เอ็มพี อิเล็กทริก แอนด์ ซิสเตม 347,161.50 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
หจก.เอ็มพี อิเล็กทริก แอนด์ ซิสเตม
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
347,161.50 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-86908-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 45.1 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-86908-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 151.5 kB]