ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ น.1กบษ.(บฟ.)35116/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63067416399
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องวัด Transformer Turns Ratio Tester ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตาม Specification No. RTES-NE2-กบษ.001/2563 : Transformer Ratio Meter
ระยะเวลาขายแบบ
30 มิถุนายน 2563 ถึง 3 กรกฎาคม 2563
วันที่เสนอราคา
8 กรกฎาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
0875787096
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
727,600.00 บาท
ราคากลาง
676,000.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-820-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 4.0 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-820-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 43.4 kB]