ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ น.1ลพ.(บห)(E-Bid)01/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63077145728
รายละเอียด
จ้างเหมาสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ,ถนนลาน คสล.และรั้ว-ประตูลวดตาข่ายที่ สถานีไฟฟ้าลำพูน 3 เครือสหพัฒน์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
ระยะเวลาขายแบบ
16 กรกฎาคม 2563 ถึง 23 กรกฎาคม 2563
วันที่เสนอราคา
24 กรกฎาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
053-535116-7
สอบถามทางอีเมล์
chanwut.tae@pea.co.th
Fax
053-511182
วงเงินงบประมาณ
4,581,205.00 บาท
ราคากลาง
4,581,205.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
500.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-2644-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 203.0 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-2644-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 77.3 kB]