ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA-SPM2-TSDP9.3-SCB/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63067160708
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าศรีราชา 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
16 กรกฎาคม 2563 ถึง 11 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา
13 สิงหาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
0-2590-5836
สอบถามทางอีเมล์
spm@pea.co.th
Fax
0-2590-5855
วงเงินงบประมาณ
201,190,698.30 บาท
ราคากลาง
201,129,772.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
1,284.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
10,059,535.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-2674-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.2 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-2674-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 4.9 MB]