ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ต.1กฟอ.บสพ.(ปบ.)25/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017055618
รายละเอียด
ซื้อท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE Class PN6 ขนาด 200 มม. และอุปกรณ์ประกอบ เพื่อติดตั้งที่คอนเสาไฟฟ้าระบบ 115 เควีวงจร 3 สฟฟ.บสพ.1-สฟฟ.บสพ.2 จำนวน 93 ต้น
วันที่อนุมัติ
13 มกราคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านกรูดวัสดุ ราคาที่เสนอ 439,350 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านกรูดวัสดุ ราคาที่เสนอ 439,350 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
439,350.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-20308-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 39.3 kB]