ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
65i131s074
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65067447578
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จัดซื้อสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม. 750 โวลท์ จำนวน 12,000 เมตร
วันที่ประกาศผล
23 มิถุนายน 2565
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
หจก.เจ.ดี.เอ็ม.เอส ซัพพลาย เสนอราคา 462,240.- บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้ได้รับการคัดเลือก
หจก.เจ.ดี.เอ็ม.เอส ซัพพลาย
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
462,240.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-88015-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 227.1 kB]