ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.1สทร.(บห)(จปก)(e-bid)371/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63127209158
รายละเอียด
จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าผ่านโปรแกรมระบบหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า (INSx) ประจำปี 2564
วันที่อนุมัติ
13 มกราคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด
บริษัท เดสพาซีโต บูล จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราวิชญ์ 999
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะวันออกซัพพลาย 2015
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอจีเอส ซิสเต็มส์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพียงพอดี 2017
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราวิชญ์ 999 ราคา 1,743,672.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอจีเอส ซิสเต็มส์ ราคา ไม่มีเอกสารรายละเอียดการเสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพียงพอดี 2017 ราคา 1,843,310.40 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราวิชญ์ 999 ราคา 1,743,672.00 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
1,743,672.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
ไฟล์สัญญา
PEA-21467-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 504.2 kB]