ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ซ.ก.2กบญ.(จซ.)MT038/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64047380016
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุขาดแคลน หม้อแปลงระบบ 22 เควี ชนิดทนการลัดวงจร จำนวน 2 รายการ ใช้งานงบผู้ใช้ไฟ เลขที่ ซ.ก.2กบญ.(จซ.)MT038/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศผล
30 เมษายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายการที่ 1 TR., 30 KVA,1P,22-0.48/0.24 KV,SC จำนวน 2 เครื่อง
บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ราคาที่เสนอรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 132,038 บาท
รายการที่ 2 TR.,50 KVA,3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC จำนวน 4 เครื่อง
บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ราคาที่เสนอรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 363,800 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
รายการที่ 1 TR., 30 KVA,1P,22-0.48/0.24 KV,SC จำนวน 2 เครื่อง
บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ราคาที่ตกลงซื้อรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 132,038 บาท
รายการที่ 2 TR.,50 KVA,3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC จำนวน 4 เครื่อง
บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ราคาที่ตกลงซื้อรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 363,800 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
495,838.00 บาท
หมายเหตุ
เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาที่มีรายละเอียดถูกต้องตามสเปคและเงื่อนไขเอกสารซื้อและเป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา