ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ฉ.๒กฟอ.กล.(บห.)2030/2565
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65067416963
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จัดซื้อ MERTER (E) WATTHOUR 1 P 5 (100) A.O/D BLE จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ
วันที่ประกาศผล
23 มิถุนายน 2565
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 192,600.00 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
192,600.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-87623-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 41.8 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-87623-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 160.6 kB]