ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ก.1กกค.(จร)(ปก)32/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63127498464
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างย้ายแนวระบบจำหน่าย ๒๒ เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณจุดตัดหน้าเทศบาลลำตาเสา (ช่วงที่ 1) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา (จุดที่ 3) แบบเบ็ดเสร็จ (Turn Key) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
23 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 10 มีนาคม 2564
วันที่เสนอราคา
11 มีนาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
035241142 ต่อ 10167
สอบถามทางอีเมล์
sakkarin.tha@pea.co.th
Fax
-
วงเงินงบประมาณ
5,276,042.67 บาท
ราคากลาง
5,130,882.51 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
1,000.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
263,803.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-26540-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 229.1 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-26540-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 629.8 kB]