ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
กบญ.ก.1(B)-P-123-2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107150412
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 12 รายการ ตามโครงการพัฒนาสายส่ง และจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 4 ประจำปี 2563
วันที่อนุมัติ
13 มกราคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสไอเพาเวอร์
2.บริษัท กิจพูนชัย จำกัด
3.บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด
4.บริษัท ซิสเต็ม3 จำกัด
5.บริษัท เพรส ควอลิตี้ จำกัด
6.บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค (ไทย) จำกัด
7.บริษัท ฟามีล เทค จำกัด
8.บริษัท จี.เอ.เอส จำกัด
9.บริษัท ช่างทองอโยธยา จำกัด
10.บริษัท ไทยโซลิด จำกัด
11.บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด
12.บริษัท สยาม ยูเนี่ยน แมนูแฟคเตอรี่ จำกัด
13.บริษัท แสงไทยอุตสาหกรรม จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสไอเพาเวอร์ เสนอราคารายการที่ 1,2,3,4,5,8,9,10,11 เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 1,566,683.94.- บาท
2.บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด เสนอราคารายการที่ 1,2,3,4,5,6,11,12 เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 4,182,099.07.- บาท
3.บริษัท ซิสเต็ม3 จำกัด เสนอราคารายการที่ 12 เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 2,876,309.80.- บาท
4.บริษัท เพรส ควอลิตี้ จำกัด เสนอราคารายการที่ 10,11,12 เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 3,497,277.22.- บาท
5.บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค (ไทย) จำกัด เสนอราคารายการที่ 11,12 เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 3,031,444.82.- บาท
6.บริษัท จี.เอ.เอส จำกัด เสนอราคารายการที่ 10,11,12 เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 3,396,174.65.- บาท
7.บริษัท ช่างทองอโยธยา จำกัด เสนอราคารายการที่ 12 เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 2,739,100.- บาท
8.บริษัท ไทยโซลิด จำกัด เสนอราคารายการที่ 9,10,11,12 เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 4,150,961.21.- บาท
9.บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด เสนอราคารายการที่ 11,12 เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 3,390,088.58.- บาท
10.บริษัท สยาม ยูเนี่ยน แมนูแฟคเตอรี่ จำกัด เสนอราคารายการที่ 10 เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 154,308.- บาท
11.บริษัท แสงไทยอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคารายการที่ 1,2,3,4 เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 267,403.47.- บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท แสงไทยอุตสาหกรรม จำกัด ได้รับคัดเลือกรายการที่ 1-4
บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด ได้รับคัดเลือกรายการที่ 5-6
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสไอเพาเวอร์ ได้รับคัดเลือกรายการที่ 8-9
บริษัท สยาม ยูเนี่ยน แมนูแฟคเตอรี่ ได้รับคัดเลือกรายการที่ 10
บริษัท ไทยโซลิด จำกัด ได้รับคัดเลือกรายการที่ 11
บริษัท ช่างทองอโยธยา จำกัด 12

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
4,180,588.33 บาท
หมายเหตุ
มีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามที่ กฟภ.กำหนด
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-13306-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 247.6 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-13306-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.1 MB]