ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-P-123-2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107150412
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 12 รายการ ตามโครงการพัฒนาสายส่ง และจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 4 ประจำปี 2563
ระยะเวลาขายแบบ
27 ตุลาคม 2563 ถึง 10 พฤศจิกายน 2563
วันที่เสนอราคา
11 พฤศจิกายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
035-241-142 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
pur.pea-c1-act@pea.co.th
Fax
035-323-866
วงเงินงบประมาณ
7,449,083.20 บาท
ราคากลาง
5,405,728.81 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-13306-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 240.9 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-13306-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 175.3 kB]