ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ก.2 มพย.ปบ.(จ)/254/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63097236315
รายละเอียด
จ้างเหมาค่าแรงงานปรังปรุงเปลี่ยนสายระบบ22เควี บริเวณ สำนักงานประปา-สะพาน2หนองปรือ
ระยะเวลาขายแบบ
15 ตุลาคม 2563 ถึง 15 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา
16 ตุลาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
038-221007 ต่อ 14555
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
763,959.30 บาท
ราคากลาง
763,959.30 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-10908-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 382.0 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-10908-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 49.0 kB]