ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ต.1กฟอ.บสพ.(บห.)11/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63127324372
รายละเอียด
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าผ่านโปรแกรม Invoice Notification System (INSx) กฟอ.บางสะพาน ประจำปี 2564
วันที่อนุมัติ
13 มกราคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
1.บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.พี.วาย.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ บิสสิเนส จำกัด
2.บริษัท บี.บี.ดี.จำกัด
3.บริษัท เฟล็คซเน็ต จำกัด
4.บริษัท โบลเดอร์ จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.บริษัท เฟล็คซเน็ต จำกัด ราคาที่เสนอ 1,841,350.37 บาท
2. บริษัท บี.บี.ดี.จำกัด ราคาที่เสนอ 1,852,003.08 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
1.บริษัท เฟล็คซเน็ต จำกัด ราคาที่เสนอ 1,841,350.37 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
1,841,350.37 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-18671-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 56.4 kB]