ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
9/C 0102/64
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017127278
รายละเอียด
9/C 0102/64 ซื้ออะไหล่รถยนต์ NISSAN รุ่น AZ30D ไว้สำรองคลัง ผพจ.
วันที่อนุมัติ
13 มกราคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.เอ็น อาร์ อะไหล่ ราคาที่เสนอ 152,796.-บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
1.เอ็น อาร์ อะไหล่ ราคาที่ตกลงซื้อ 152,796.-บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
152,796.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
ไฟล์สัญญา
PEA-21693-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 971.5 kB]