ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)13/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64047000516
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อพัสดุรองปี 2564 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 15 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)13/2564) ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
11 พฤษภาคม 2564 ถึง 25 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา
27 พฤษภาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
0 5324 0126
สอบถามทางอีเมล์
purchasing.n1@pea.co.th
Fax
0 5326 6419
วงเงินงบประมาณ
37,559,434.25 บาท
ราคากลาง
33,544,900.01 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
1,417,595.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-34992-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 4.5 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-34992-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 55.8 kB]