ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ต.3กบล.(มม.)e-bidding002/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63067027406
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อเครื่องมือของกลุ่มงานมิเตอร์และหม้อแปลง ตามแผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะสำหรับปฎิบัติงานตามภารกิจ กฟภ. ปี 2563 เลขที่ ต.3-กบล.(มม.) e-bidding 002/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
2 กรกฎาคม 2563 ถึง 9 กรกฎาคม 2563
วันที่เสนอราคา
10 กรกฎาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
073262700 ต่อ 10217
สอบถามทางอีเมล์
muhammat.mak@pea.co.th
Fax
วงเงินงบประมาณ
5,852,900.00 บาท
ราคากลาง
3,950,796.67 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-1210-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.2 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-1210-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.0 MB]