ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
E081ฉ.2 อจ.(บห.)126/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64047420838
รายละเอียด
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 1 รายการ WBS C-64-E-ANCXX.1000
วันที่ประกาศผล
29 เมษายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท สหภัณฑ์อิเลคทริค จำกัด เสนอราคา 494,211.60 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท สหภัณฑ์อิเลคทริค จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
494,211.60 บาท
หมายเหตุ
ผ่านเกณฑ์และมาตรฐานที่ กฟภ. กำหนด
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-34000-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 694.2 kB]