ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ซจ.กฟส.อ.ดก/001/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107101848
รายละเอียด
จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมขยายเห้องทำงานแผนกบัญชีและการเงิน (Back Office) พื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอยสะเก็ด
วันที่อนุมัติ
15 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1. บริษัท เซอร์เคิล บิลดิ้ง จำกัด / ราคาที่เสนอ 288262.38 บาท
2. บริษัท 31 คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / ราคาที่เสนอ 288,131.82 บาท
3. บริษัท เคเกรท จำกัด / ราคาที่เสนอ 287,000 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท เคเกรท จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
287,000.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-11384-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 352.6 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-11384-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 517.7 kB]