ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)066D/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64047357837
รายละเอียด
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุตามแผนจัดหาผลิตภัณฑ์คอนกรีต เสาตอม่อ ประจำปี 2564 ไตรมาส2 งบย้ายแนว, งบเปลี่ยนทดแทน, งบขยายเขต, งบปรับปรุงระบบจำหน่าย และงบทำการ เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)066D/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
21 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา
1 มิถุนายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
038-455-086 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
c2procurement@gmail.com
Fax
วงเงินงบประมาณ
3,211,605.00 บาท
ราคากลาง
3,180,471.21 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-36308-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 657.5 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-36308-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 94.5 kB]