ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.3 กฟส.อ.วสง.(กป.)60/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
จัดทำตรายาง
1. ตรายาง ผจก.กฟส.อ.วัดสิงห์ จำนวน 5 อัน
2. ตรายาง ลงซื้อ นายจรัล ศริพันธ์ จำนวน 2 อัน
3. ตรายางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ จำนวน 2 อัน
4. ตรายาง หผ.บต.รักษาการแทน ผจก. จำนวน 1 อัน
5. ตรายาง หผ.กป.รักษาการแทน ผจก. จำนวน 1 อัน
6. ตรายาง ชผ.บง รักษาการแทน หผ.บง จำนวน 1 อัน
7. ตรายาง ต้นฉบับ จำนวน 1 อัน
8. ตรายาง คู่ฉบับสำหรับผู้รับจ้าง จำนวน 1 อัน
9. ตรายาง คู่ฉบับสำหรับ กฟภ. จำนวน 1 อัน
10. ตรายาง หน้านี้ไม่ใช้ จำนวน 1 อัน
11. ตรายาง ขอรับรองว่า จำนวน 1 อัน
วันที่อนุมัติ
15 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ร้าน ช.ตรายางการพิมพ์ เสนอราคา 3,400.00 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ร้าน ช.ตรายางการพิมพ์ เสนอราคา 3,400.00 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
3,400.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา