ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กฟภ.กจน.ป(ย)-012-2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63047294461
รายละเอียด
จัดซื้อรถบรรทุกเฉพาะกิจ (รถบรรทุกน้ำขนาด 12,000 ลิตร)
ระยะเวลาขายแบบ
3 กรกฎาคม 2563 ถึง 21 กรกฎาคม 2563
วันที่เสนอราคา
22 กรกฎาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
02-590-5315
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
11,556,000.00 บาท
ราคากลาง
9,918,900.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
577,800.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-1388-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 69.0 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-1388-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 102.3 kB]