ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)045D/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64027204134
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อพัสดุหลักกลุ่มสายไฟ จำนวน 2 รายการ สำหรับแผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่ปริมณฑล ของ กฟก.2 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)045D/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
22 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 11 มีนาคม 2564
วันที่เสนอราคา
12 มีนาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
038-455086 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
c2procurement@gmail.com
Fax
038-455280
วงเงินงบประมาณ
20,517,250.00 บาท
ราคากลาง
20,517,250.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
822,562.50 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-26382-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 762.9 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-26382-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 195.3 kB]