ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ขายทอดตลาด เลขที่ น.1กค.(มต.)36050/2563 ลว.18 ส.ค.63
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
กฟอ.เกาะคา จ.ลำปาง ขายมิเตอร์ชำรุด จำนวน 591 เครื่อง
ระยะเวลาขายแบบ
18 สิงหาคม 2563 ถึง 24 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา
25 ธันวาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
085-7182502
สอบถามทางอีเมล์
diwmusic@hotmail.co.th
Fax
วงเงินงบประมาณ
10,743.00 บาท
ราคากลาง
10,743.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
538.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-5762-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 2.4 MB]