ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA-I(A)-165/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63117374286
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ High Voltage สำหรับใช้งานที่ สถานีไฟฟ้าพนมทวน จ.กาญจนบุรี จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
23 มีนาคม 2564 ถึง 30 มีนาคม 2564
วันที่เสนอราคา
31 มีนาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
025909066
สอบถามทางอีเมล์
csd@pea.co.th
Fax
025909068
วงเงินงบประมาณ
1,728,328.20 บาท
ราคากลาง
1,311,267.70 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-29928-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 763.4 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-29928-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 135.5 kB]
สถานะ
ประกาศนี้ถูกยกเลิก ณ วันที่ 28 เมษายน 2564