ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ต.2 กบษ.(บล.)53/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017037017
รายละเอียด
จัดซื้อ Automatic Transfer Switch (ATS) สำหรับเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรองจ่าย
วันที่อนุมัติ
13 มกราคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
1. บริษัท ไฮ เจน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2. บริษัท เอเวอร์เกน อินเตอร์เทรด จำกัด
3. บริษัท สิทธิ์สาระ 1980 จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1. บริษัท ไฮ เจน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 395,900 บาท
2. บริษัท เอเวอร์เกน อินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคา 411,950 บาท
3. บริษัท สิทธิ์สาระ 1980 จำกัด เสนอราคา 433,350 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท ไฮ เจน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 395,900 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
395,900.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-21388-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 50.6 kB]