ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.2 ลกบ.(บง.)-454/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107160954
รายละเอียด
จ้างตัวแทนหรือผู้รับจ้าง แจ้งเตือนค่าไฟฟ้าด้วยระบบ Invoice Notification System (INSx) กฟส.ลานกระบือ และการไฟฟ้าในสังกัด
วันที่อนุมัติ
15 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1. บริษัท กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จำกัด 267,500.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
1.1 ในเขตชุมชน ราคาฉบับละ 8.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
1.2 นอกเขตชุมชน ราคาฉบับละ 9.50.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้ได้รับการคัดเลือก
1. บริษัท กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จำกัด 267,500.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
1.1 ในเขตชุมชน ราคาฉบับละ 8.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
1.2 นอกเขตชุมชน ราคาฉบับละ 9.50.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
267,500.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-12013-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 302.4 kB]