ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ฉ.3กฟจ.บร.(คพ)35967/2563 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107002119
รายละเอียด
ซื้อพัสดุขาดแคลนใช้งานงบผู้ใชไฟ ของ กฟจ.บุรีรัมย์ และ กฟฟ.ในสังกัด (ประจำงวดวันที่ 30 กันยายน 2563)
วันที่อนุมัติ
15 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
1. บริษัท เอชแมคซ์ไวร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 2. บริษัท วาตะซัพพลายเชน จำกัด 3. บริษัท ฟามีล เทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1 บริษัท เอชแมคซ์ไวร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เสนอราคา 492,628.00 บาท 2 บริษัท วาตะซัพพลายเชน จำกัด จำกัด เสนอราคา 551,906.00 บาท 3 บริษัท ฟามีล เทค จำกัด (สำนักงานใหญ่) เสนอราคา 586,895.00 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท เอชแมคซ์ไวร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
492,628.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-10971-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 142.4 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-10971-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 58.8 kB]