ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ S1(B)Hardware(P)003/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63127346906
รายละเอียด
ซื้อพัสดุรองปี 2563 และปี 2564 อุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 20 รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 4
ระยะเวลาขายแบบ
13 มกราคม 2564 ถึง 29 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา
1 กุมภาพันธ์ 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
032-598538-43 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
orapin.pea@pea.co.th
Fax
วงเงินงบประมาณ
36,682,029.97 บาท
ราคากลาง
29,692,205.43 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
1,279,658.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-21330-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.7 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-21330-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 24.6 kB]