ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ต.3 กบษ.(ปฮ.) 35769/2563 (2100324691)
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศของรถยนต์ กฟภ.ทะเบียน กอ - 943 สงขลา จำนวน 9 รายการ
วันที่อนุมัติ
16 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ร้านสินธุ์แอร์ ราคา 5,480.00 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ร้านสินธุ์แอร์
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
5,480.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-12072-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.5 MB]