ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
พท.(บห) 103/2564 ลว. 7 มิถุนายน 2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64067178920
รายละเอียด
จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า งบโครงการฯ
- รหัสพัสดุ 105-001-0141 TR., 250 KVA,3P,33-0.416/0.24 KV,DYN11,SC จำนวน 1 เครื่อง
วันที่ประกาศผล
11 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
-
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1. บ.ทองสุข อิเลคทริค จก.
ราคาที่เสนอ 247,705.- บาท
2. หจก.รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส
ราคาที่เสนอ 251,450.- บาท
3. บ.ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จก.
ราคา 252,520.- บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
- บ.ทองสุข อิเลคทริค จก.
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
247,705.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-38960-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 112.7 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-38960-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 458.9 kB]