ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
65I041S310
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65067461582
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ปป.บริเวณ ข้าง รร.สมุทรสาครวุฒิชัย 40-003998 อนุมัติ ก.3 สค.(ปบ) 3841 ลว. 5 ส.ค. 2564 WBS.P-TDD02.4-I-SMNB5.0129
วันที่ประกาศผล
24 มิถุนายน 2565
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
หจก.เอ.วี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 382,020.09 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ผู้ได้รับการคัดเลือก
หจก.เอ.วี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
382,020.09 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา