ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ก.2พนท.(ปบ)/101/67
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบจำหน่าย
วันที่ประกาศผล
24 มิถุนายน 2567
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สาขาอมตะนคร) เสนอราคา 11,122 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สาขาอมตะนคร)
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
11,122.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา