ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ก.1 อย.(กส) 1835/2565
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65067342032
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลง กฟจ.อยุธยา - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ (ประปา หมู่ 5)
วันที่ประกาศผล
24 มิถุนายน 2565
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
นายประสงค์ คงแป้น
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
นายประสงค์ คงแป้น เสนอราคา 105,088.00 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
นายประสงค์ คงแป้น
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
105,088.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-88103-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 477.3 kB]