ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
64I132S148
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64067183180
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุขาดแคลนสายเคเบิ้ลอากาศ 22 เควี ขนาด 50 ต.มม. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ประกาศผล
11 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 457,425.00บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัดยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
457,425.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-38905-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 278.0 kB]