ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ จก.1/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017102214
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก และรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของเดิม ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
20 มกราคม 2564 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เสนอราคา
8 กุมภาพันธ์ 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
0-2009-6103
สอบถามทางอีเมล์
cwc@pea.co.th
Fax
0-2009-6108
วงเงินงบประมาณ
42,800,000.00 บาท
ราคากลาง
36,359,884.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3,500.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
2,140,000.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-22407-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 826.1 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-22407-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 2.4 MB]