ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ก.1กฟจ.ปท.2(ซจ)171/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63127215845
รายละเอียด
จ้างเหมาบุคคลภายนอกจังส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า ด้วยโปรแกรม Invoice Notification System INSx การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี2 ปี 2564
วันที่อนุมัติ
15 มกราคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.บริษัท บี.บี.ดี.จำกัด (ผู้เสนอราคาหมายเลข 1) เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,154,059.20 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันห้าสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์)
2.บริษัท กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จำกัด (ผู้เสนอราคาหมายเลข 2) เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,309,680.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
ผู้ได้รับการคัดเลือก
1.บริษัท บี.บี.ดี.จำกัด (ผู้เสนอราคาหมายเลข 1) เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,154,059.20 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันห้าสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์)
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
1,154,059.20 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา